ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Sales Executive

   Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
    > Customer Value Management             Manager
    > E-commerce Manager

   > Head of Data Analytics & BA

   Credit Control Manager

   Brand/Marketing Manager

   QA Assistant Manager 

   Key Account Executive

   > Assistant Manager-General                 Administration Department  

  

  

  

  

  

 
          Qualifications ::
 
 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการสื่อสาร (Call Center)
  • เพศชาย/ หญิง อายุ 23-35 ปี (เพศชายต้องพ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร)
• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ
• รักงานบริการ มีน้ำเสียงนุ่มนวลและชัดเจน
• ยินดีรับสมัครทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้มีประสบการณ์ด้าน Call center
• สามารถสื่อสารภาาษอังกฤษได้

 
          Jobdescription : ::
 
  • รับสายและคอยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
• ให้คำแนะนำในเรื่องการใช้งาน ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการ    
   แก้ไขปัญหาต่างๆ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 

 

     
Current Pageid = 564