ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Sales Executive

   Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
    > Training New Telesales
    > Customer Value Management             Manager  

   > E-commerce Manager

   Head of Data Analytics & BA

   Credit Control Manager

   Brand/Marketing Manager 

   QA Assistant Manager 

   > Key Account Executive

  Assistant Manager-General                  Administration Department

  

  

  

  

  

  

 
          Qualifications ::
 
 เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) 
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช ,ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
• รักงานบริการและงานขาย
• มีทักษะในการสื่อสาร
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• ยินดีรับสมัครทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้มีประสบการณ์

 
          Jobdescription : ::
 
  • โทรประชาสัมพันธ์ แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ

 

     
Current Pageid = 565