ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Sales Executive 

   Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
    > Training New Telesales
    > Customer Value Management             Manager  

   > E-commerce Manager

   Head of Data Analytics & BA

   Credit Control Manager

   Brand/Marketing Manager

   QA Assistant Manager 

   > Key Account Executive 

   Assistant Manager-General                 Administration Department

  

 

  

  

  

  

 
          Qualifications ::
 
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 
          Jobdescription : ::
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 

     
Current Pageid = 568