บริการของเรา (Services)
   > Recruitment 
       สรรหาบุคคลากร อย่างมืออาชีพ
   > Consultants
       รับปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจ
       Call Center and Telemarketing
   > Training
        รับอบรมด้าน Call Center and   
        Telemarketing
          Recruitment ::
          บริการสรรหาบุคลากร (HR Service) 
        เราเป็นบริษัทจัดหางาน แบบครบวงจร เพราะด้วยประสบการณ์การรับสมัครงานของเรา เราสามารถที่จะบริการรับสมัครพนักงานทุกสายงาน โดยเรามีความเชี่ยวชาญในการหาสรรหาผู้ที่มีทักษะที่เหมาะสมในสายงานอาชีพ อาทิเช่น
  1.ประกันภัย / การเงิน / ธนาคาร
2.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์
3.โรงแรม
4.การสื่อสารโทรคมนาคม
5.สื่อ
5.วิศวกร
6.การผลิต
7.และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ
 


Current Pageid = 571