บริการของเรา (Services)
   > Recruitment 
       สรรหาบุคคลากร อย่างมืออาชีพ
   > Consultants
       รับปรึกษาด้านการตลาดธุรกิจ
       Call Center and Telemarketing
   > Training
        รับอบรมด้าน Call Center and   
        Telemarketing

          Training ::
          รับอบรมด้าน Call Center and Telemarketing
       การฝึกอบรมเน้นการจัดกลุ่มอบรมในรูปแบบกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่และสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางความรู้อย่างทั่วถึง การฝึกอบรมมีทั้งเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ฝึกอบรมภายใน (In House Training) และการอบรมภายนอก (Public Training)  
     
   ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดอบรม  
 
1.หลักสูตร Training for New TSRs
     การสอนเทคนิคการขาย  ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมจะทำให้ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของทีมงาน โดยมีการจัดเนื้อหาการอบรมในเรื่อง
   
  > หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงาน
ปัจจัยและทัศนคติการวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
ทักษะในเรื่องการขาย
 
 
 
  > การตอบข้อโต้แย้ง
> การโน้มน้าว
> การปูพื้นฐานเทคนิคการสื่อสารที่จำเป็นทางโทรศัพท์
 
     
  2. หลักสูตร Quality Assurance  
        ในหลักสูตรการสอนของเราจะเป็นตำแหน่งที่ตรวจสอบคุณภาพในการบริการ และประเมินผลงานเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด  


Current Pageid = 573