ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Sales Executive 

   Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
   > Training New Telesales
   Customer Value Management             Manager  

   > E-commerce Manager

   Head of Data Analytics & BA

   Credit Control Manager

  Brand /Marketing Manager 

  QA Assistant Manager 

  > Manager - Product Marketing

  Key Account Executive 

  >  Assistant Manager - General               Administration Department

  

  

 

  

  

 
          Qualifications ::
 

  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 
          Jobdescription : ::
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 

     
Current Pageid = 577