ตำแหน่งงาน (Recruitment)
   > เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านการ
       สื่อสาร (Call Center)

   > เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์
       (Telesales) 
   > Senior Account
       (English Required)

   >Telemarketing Supervisor
   > Manager - Sales Training
       (F2F and Telesales)
    > Training New Telesales
    > Manager - Business Project

   > Manager - Account Relationship

   Manager - Business Development

   Officer to Manager - Actuarial
       (Pricing)


  Manager - Health Care 

  Manager - Legal

  > Manager - Product Marketing

  Senior Manager - Product
      Development

  Manager - Account Relationship

 Senior Manager - Travel Insurance

  Lean Team Manager

  > Chief Distribution Officer (CDO)

  Chief Agency Officer (CAO)

  > Asian Internal Audit Manager

 
          Qualifications ::
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 
          Jobdescription : ::
 
  สนใจตำแหน่งสามารถติดต่อสอบถามได้

 

     
Current Pageid = 580